Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cũng livable)
  ở được (ngôi nhà)
  chịu được
  the pain is badbut it's liveable
  đau lắm, nhưng có thể chịu được

  * Các từ tương tự:
  liveable-in, liveable-with