Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liveable-in /'livəblin/  

  • Đại từ
    (khẩu ngữ)
    ở được (ngôi nhà)