Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liveable-with /'livəblwið/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    dễ sống chung (người)