Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hoa huệ tây, hoa loa kèn
  gild the lily
  xem gild

  * Các từ tương tự:
  lily of the valley, lily-iron, lily-like, lily-livered, lily-pad, lily-white