Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mạ vàng; sơn vàng
  gild a picture frame
  sơn vàng một khung tranh
  (nghĩa bóng, tu từ) làm cho ánh lên như có mạ vàng
  những bức tường trắng của các nhà ánh lên trong tia mặt trời buổi sáng
  gild the lily
  tìm cách cải tiến cái gì đã hoàn hảo rồi
  gild the pill
  bọc đường viên thuốc đắng
  làm cho cái gì khó chịu nhưng cần thiết bớt phần khó chịu

  * Các từ tương tự:
  Gild-edged bonds, gilded, gilder, gilding