Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự mạ vàng; sự sơn vàng
    chất mạ vàng; chất sơn vàng
    mặt nạ vàng; mặt sơn vàng