Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legionnaire /li:dʒə'neə[r]/  

  • Danh từ
    lính lê dương (Pháp)

    * Các từ tương tự:
    legionnaires' disease, legionnaires' disease, legionnaires'disease