Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legionnaires' disease /li:dʒə'neəzdi,zi:z/  

  • (y học)
    bệnh viêm phổi do vi khuẩn

    * Các từ tương tự:
    legionnaires' disease