Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

left-wing /'leftwiη/  

  • Tính từ
    (chính)
    [thuộc] cánh tả

    * Các từ tương tự:
    left wing, left-winger