Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (chính)
    cánh tả

    * Các từ tương tự:
    left-wing, left-winger