Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  men (cho vào bột ủ làm bánh)
  (bóng) chất xúc tác, chất men
  một cộng đồng nghệ thuật sôi nổi, tác động như một chất men trong xã hội
  Động từ
  cho men vào
  bánh mì bột có ủ men
  làm cho sôi nổi

  * Các từ tương tự:
  leavening