Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leavening /ˈlɛvənɪŋ/  

  • noun
    [noncount] :1leaven