Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leavening /'levniɳ/  

  • Danh từ
    sự làm lên men
    sự làm cho thấm và thay đổi