Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cho (một chất nước) lọc qua (đất, tro…)
  (+from, out, away) lọc lấy (chất hòa tan được trong nước)
  leach minerals from the soil
  lọc lấy chất khoáng trong đất

  * Các từ tương tự:
  leachability, leachable