Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leachable /'li:tʃəbl/  

  • Tính từ
    có thể lọc lấy nước