Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leachability /li:tʃə'biliti/  

  • Danh từ
    tính có thể lọc lấy nước