Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người mổ ngựa (mua ngựa thải loại và mổ để bán thịt)
  người mua nhà cũ để dỡ bán vật liệu
  Động từ
  (Anh, lóng)
  làm cho mệt lử, làm cho kiệt sức

  * Các từ tương tự:
  knacker's yard, knacker's yard, knackered, knackery