Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knacker's yard /'nækəzja:d/  

  • lò mổ ngựa thải loại
    nơi buôn bán vật liệu cũ dỡ ở nhà ra

    * Các từ tương tự:
    knacker's yard