Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intransigent /in'trænsidʒənt/  

  • Tính từ
    không khoan nhượng

    * Các từ tương tự:
    intransigentism, intransigently