Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intransigentism /in'trænsidʤəntizm/  

  • Danh từ
    tính không khoan nhượng
    chủ nghĩa không khoan nhượng