Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intransigently /in'trænsidʒəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] không khoan nhuợng