Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intermediate /,intə'mi:djət/  

 • Tính từ
  ở giữa, trung gian
  at an intermediate point
  tại điểm giữa
  nhộng là hình thái trung gian giữa trứng và con bướm trưởng thành
  trung cấp (giữa sơ cấp và cao cấp)
  an intermediate course
  khóa học trung cấp

  * Các từ tương tự:
  Intermediate areas, Intermediate goods, Intermediate lag, Intermediate technology, Intermediate Technology Development Group, Intermediate variables, intermediate-range, intermediate-range [ballistic] missile, intermediately