Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, Phó từ
    midway between something and something
    ở nửa đường, giữa cái gì với cái gì; giữa đường
    hai làng cách nhau một dặm, và nhà tôi ở nửa đường khoảng cách đó