Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều hoofs hoặc hooves)
  (động vật) móng guốc (của ngựa, hươu…)
  on the hoof
  còn sống (vật nuôi)
  mua còn sống và đem về giết thịt (gia súc)
  Động từ
  hoof it
  (lóng)
  cuốc bộ
  the last bus had gone so we had to hoof it home
  chuyến xe buýt cuối cùng đã chạy mất rồi nên chúng tôi phải cuốc bộ về nhà

  * Các từ tương tự:
  hoofbeat, hoofbound, hoofed, hoofer, hoofprint