Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hoofbeat /'hu:fbi:t/  

  • Danh từ
    tiếng vó ngựa, tiếng móng ngựa, tiếng móng (thú vật)