Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hoofbound /'hu:fbaund/  

  • Danh từ
    bị khô và co móng