Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sau; ở đằng sau
  hind legs
  chân sau
  hind wheel
  bánh xe sau
  on one's hind legs
  (đùa)
  đứng
  get up on your hind legs and do some work!
  đứng dậy và đi làm việc gì đi chứ!
  talk the hind legs off a donkey
  xem talk
  Danh từ
  (số nhiều kđổi hoặc hinds)
  con hươu cái

  * Các từ tương tự:
  hind quarters, hindbrain, hinder, hindermost, Hindi, hindleg, hindmost, hindo, hindoo