Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hindmost /'haindməʊst/  

  • Tính từ
    sau cùng
    the devil take the hindmost
    xem devil