Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
  trọng lượng, sức nặng
  sự đẩy, sự nâng lên, sự nhấc lên
  Ngoại động từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhấc lên để ước lượng sức nặng

  * Các từ tương tự:
  heftily, heftily-built, hefty