Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] lực lưỡng, [một cách] vạm vỡ
  [một cách] to và nặng
  nhiều

  * Các từ tương tự:
  heftily-built