Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [có thể] ở được
  this house is no longer habitable
  căn nhà này không thể ở được nữa

  * Các từ tương tự:
  habitableness