Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

habitableness /hæbitə'biliti/  

  • Danh từ
    tính ở được