Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ưa đá vôi; ưa thạch cao

    * Các từ tương tự:
    gypsophilous, gypsophily