Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính ưa đá vôi; tính ưa thạch cao