Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ưa đá vôi; ưa thạch cao