Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lùm cây, bãi cây
  an olive grove
  bãi cây ô-liu

  * Các từ tương tự:
  grovel, groveler, grovelingly, groveller, grovelling