Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • câu lạc bộ [những người chơi] gôn (từ chỉ tổ chức đó và cơ sở vật chất của câu lạc bộ bao gồm sân chơi gôn và trụ sở câu lạc bộ)

    * Các từ tương tự:
    golf club, golf-club