Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

golf-club /'gɔlfklʌb/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    gậy chơi gôn

    * Các từ tương tự:
    golf club, golf club