Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tính từ-(đùa cợt) đấm đá

    * Các từ tương tự:
    fistical, fisticuffer, fisticuffs