Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tính từ-(đùa cợt) đấm đá