Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fisticuffs /'fistikʌfs/  

  • Danh từ
    (số nhiều) (từ cổ hoặc đùa)
    sự đấm đá nhau
    engage in fisticuffs
    đấm đá nhau