Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tấm chắn lửa (ở lò sưởi)
  đệm giảm sốc (ở thành tàu)
  cái chắn bùn (Mỹ, ở xe đạp; Anh, ở bánh xe ô tô)

  * Các từ tương tự:
  fender-bar, fender-beam, fender-board, fenderless