Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fenderless /'fendəlis/  

  • Tính từ
    không có lá chắn