Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hàng hải) thanh chắn