Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (khẩu ngữ)
    người ngốc nghếch

    * Các từ tương tự:
    fat-headed, fat-headedness