Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

farther /'fɑ:ðə[r]/  

 • (cấp so sánh của far)
  Tính từ
  xa hơn
  the cinema was farther down the road than I thought
  rạp chiếu bóng ở tận cuối đường xa hơn tôi tưởng
  Phó từ
  xa hơn
  we can't go any farther without resting
  chúng tôi không thể đi xa hơn nếu không nghỉ một lúc
  far (farther; further) afield
  xem afield

  * Các từ tương tự:
  fartherance, farthermost