Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    far (farther, further) afield
    xa nhà, ở nơi xa
    don't go too far afield or you'll get lost
    đừng có đi xa nhà thế, nếu không sẽ lạc đấy