Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

farthermost /'fɑ:ðəmoust/  

  • Tính từ
    xa nhất