Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

domino /'dɒminəʊ/  

 • Danh từ
  (số nhiều dominoes)
  quân cờ đôminô
  (danh từ số ít) cờ đôminô

  * Các từ tương tự:
  domino effect, dominoed