Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dominoed /'dɔminoud/  

  • Tính từ
    mặc áo đôminô (trong những hội nhảy giả trang)